786

خلقت كائنات

تانيمۀ قرن بيستم نظررايج و شايع درسراسرجهان اين بود که کائنات موجود هميشه و از زمان لايتناهی وجود داشته، ومداوم برقرارخواهد بود. بنابراين ديدگاه، کاينات نه مبداء داشته ونه معادی!.

اين ادعاکه گويا کائنات مجموعۀ از مواد واجسام ثابت ازلی بوده ، اساس فلسفۀ ماترياليزم راتشکيل ميدهدکه بدین وسیله وبصورت نادرست موجوديت آفريننده وخالق راردميکنند.با پيشرفت وترقی ساينس وتکنولوژی درجريان قرن بيستم نظريۀ تغییرنا پذیری کائنات به طورکلی ريشه کن شده وازبين رفت. ما که حالابه قرن بيست ويکم داخل شده ايم، وآفاق علمی جديدی برما گشوده شده است ، درنتيجۀ تجارب بیشماری از نظريات ، تحقیقات و برآورد های که از جانب بهترين متفکرين وفزيک دانهای برجستۀ نوين تقديم شده ثابت میکند که کائنات موجود واقعا آغاز و ابتدايی داشته، ودرلحظات چندی در اثريک انفجار قوی وبزرگی به ميان آمده است، اين دست آوردها بطورعمومی وجهان شمول امروز مورد تأیيد انجمن ها واجتماعات علمی وساينسی قرارگرفته است.

معلوماتی که قرانکریم در مورد آفرینش کائنات داده، کاملا موافق با تحقيقات ودست آوردهای علمئ علماء وساينس دانهای معاصرميباشد.

اگر ما به آنچه قبلا گفته آمد دقیق شویم میبینیم که امروزعلم فزيک و فلک شناسی به این نتیجه رسيده است که کاينات موجود درنتيجۀ انفجاربزرگی که درزمانهای خيلی گذشته ( حدود 15 ملیارد سال قبل ) به وقوع پيوسته، به وجودآمده است .

اين حادثه و رويداد که معروف به انفجار بزرگ “Big Bang “بوده عامل وسببی است که کاينات کنونی را به این وضع موجود درآورده است.

قرانکریم قبل از اینکه علماء عصر حاضر حادثۀ “Big Bang “ را در قرن 20 کشف نمایند و به اثبات برسانند ، از این واقعه پرده برداشته و آنرا 1400 سال قبل از پی بردن علماء به این راز، بیان داشته است. چنانچه خداوند کریم در قرآن مجید بيان داشته است : آسمانها و زمین دراثر انفجار قوئ که در کتلهء از مادهء دود مانندی رخ داد بوجود آمده است!.

ونيز ميفرمايد: " ... خداوند (ج) آفریننده ومبدع آسمانها وزمين است..." (سورۀ الانعام ، آيت 101).

خلقت کائنات ازدود گرم وداغ

امروز ساينسدانها بقدرت وتواناﯿﺊ ابرازنظر در مورد ساختاروتشکیل ستاره ها رسيده اند، وبه اين عقيده هستند که ستاره ها وتمام کاينات ازدود وگاز آتشین وداغی ساخته شده و شکل

گرفته اند، چنانچه خالق کاينات نيز درقرآن کريم به اين کشف ودست آورد ساينسدانها قبل از اکتشافات علمی شان اشاره داشته و میفرماید " ...سپس توجه نمود بسوی آسمان در حاليکه دود بود..."، سورۀ حم السجده( الصف) ، آيۀ -11

درآيۀ مذکور برای نمايش مفهوم درست اين مرحلۀ ازوجود کاينات ، خداوند کلمۀ خيلی دقيق ومناسب زبان عربی " دخان " را بکاربرده است که معنی و مفهوم آن دود گرم سماوی و خلايی ميباشد. با بکاربردن اين کلمه ، قرآن کريم اين موضوع را خيلی درست و دقيق تشريح نموده است ، چون دود گرم موجود گازی است که شامل اجزاء متحرک اجسام جامد نيزميباشد.

خداوند کریم در سورهء انبیاء ضمن آیه 30 میفرماید:" ... حقا که آسمانها و زمین بودند باهم پیوسته ( مخلوط به همدیگر) پس آنهارا با شدت از همدیگر جدا کردیم ..."

در ایه متذکره خداوند از چیزی یاد مینماید که بشر قرنها بعد تر به حقیقت ان توسط وسایل و آلات پیشرفته پی برده و آنرا درک نمود ، که عبارت از همان وحدت میان زمین و باقی کائنات بوده و سپس در اثر یک انفجار قوی و شدید از همدیگر جدا شده بحالت کنونی در آمدند.

این قضیه بدون شک یکی از مفاهیمی است که قرآن کریم انرا در زمانی بیان داشته است که بشر از علم به آن عاجز بوده و هنوز وسایل دست داشتۀ بشر قادر به کشف ان نبود.

اکنون سائنسدانهاصرف در قرن بطستم کشف نمودند که کائنات از يک نوع گازی به شکل دود به وجود آمده ودر اثريک انفجارخيلی قوی صورت کنونی اش را بخود گرفته، کائنات مارا تشکيل داده اند، اما قرآن کريم اين موضوع را 1400 سال قبل بيان نموده بود، بناءً آنچه را که قرآن کريم از اين همه معلومات دقيق وعجيب در مورد خلقت کائنات به ما ارائه نموده است، کمتراز معجزه چيزی نميتوان ناميد، که توسط ذاتی که آفريننده وخالق برحق اين کائنات است بيان شده وتوسطپيامبرگرامی اش حضرت محمد (ص) برای ما رسيده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد 1391ساعت 13:52  توسط سید علی رضا حسینی  |